BMGN - Low Countries Historical Review https://ojstest.minions.amsterdam/ <p>BMGN – <em>Low Countries Historical Review</em> is the leading academic journal for the history of the Netherlands, Belgium and their global presence. The journal publishes research about broad and important issues in the history of the Low Countries and seeks to do so in a wider comparative and international context. BMGN – <em>Low Countries Historical Review</em> aims to present the best historical scholarship of both junior and senior scholars. The journal accommodates all historical subdisciplines, covers the history of the Low Countries since the Middle Ages, and accepts contributions in Dutch and English.</p> Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en-US BMGN - Low Countries Historical Review 0165-0505 <p>Authors who publish with this journal agree to the following terms:</p> <p>a) Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> <p>b) Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.</p> <p>c) Authors are permitted to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process.</p> <p>Authors are explicitly encouraged to deposit their published article in their institutional repository.</p> Behoud de Bijdragen, vernieuw de vorm https://ojstest.minions.amsterdam/article/view/9775 <p>In de afgelopen vijftig jaar heeft BMGN zich staande gehouden in een versnipperend tijdschriftenlandschap en een snel internationaliserende geschiedbeoefening – zij liep daarbij zelfs voorop bij de digitalisering. De bestaansreden van BMGN is door de opeenvolgende redacties gevonden in het entameren van historisch debat. Daarin zijn zij succesvol gebleken, al waren de discussanten wellicht te homogeen. Een koploper in historiografische vernieuwing is BMGN niet geweest en, zo stellen wij, dat zou zij als geografisch gedefinieerd tijdschrift ook niet moeten beogen. Beter kan BMGN zich ook in de toekomst richten op vormvernieuwing en wel op drie manieren. Ten eerste door het publicatieproces anders in te richten met als doel de <em>peer review</em> nuttiger en aantrekkelijker te maken. Ten tweede door artikelformats los te laten, discussie en debat nog meer ruimte te geven en experimentele bijdragen te stimuleren. Ten derde door het primaat van digitaal publiceren te aanvaarden en de mogelijkheden die dat biedt beter te benutten.<br /><br />In the past fifty years the BMGN has prevailed amid a fragmenting journal landscape and rapidly internationalising historical scholarship and has even done pioneering work in digitisation. Successive editorial boards established the <em>raison d’être</em> of the BMGN by initiating historical debate. They have succeeded in this endeavour, although those participating in the discussions may have been overly homogeneous. The BMGN has not been a trailblazer in historiographic innovation, nor should it aim to be, in our view, as a geographically defined journal. The BMGN would benefit in the future from focusing on three form innovations. First, by revising the publication process to make the peer review more useful and appealing. Second, by digressing from article formats, doing more to promote discussion and debate and encouraging experimental contributions. Third, by accepting the primacy of digital publishing and making better use of the opportunities it offers.</p> Pieter Huistra Bram Mellink Copyright (c) 2021 Pieter Huistra, Bram Mellink https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-05 2021-07-05 136 2 6 22 10.51769/bmgn-lchr.9775 ‘Et pour les Belges la même chose’? https://ojstest.minions.amsterdam/article/view/9781 <p><em>Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden</em> was en is een Nederlands-Belgisch project. Belgische, in de realiteit enkel Vlaamse, historici hebben een rol gespeeld in de redactie en als auteurs van bijdragen. Het aandeel van het Zuiden is altijd kleiner geweest dan dat van het Noorden. Het tijdschrift poogde via een (meestal) paritaire samenstelling van de redactie en initiatieven, zoals comparatief opgezette themadossiers, de balans te herstellen. Aangezien het tijdschrift, zeker wat het Zuiden betreft, nauw verbonden was met de universitaire historische vakgroepen, in het bijzonder die van Gent en Leuven, weerspiegelen de evoluties van dit Belgische aandeel algemene verschuivingen in het academisch bedrijf. Uitbreiding van de onderzoeksfinanciering zorgde voor een aangroei en voor een verjonging en vervrouwelijking van het auteursbestand en van de redactie. Ook andere ontwikkelingen in het historisch bedrijf van de voorbije halve eeuw, zoals het verschijnen van nieuwe tijdschriften en de internationalisering van het onderzoek, hadden een impact op de plaats van het tijdschrift en bijgevolg ook op Vlaamse bijdragen en hun auteurs.<br /><br /><em>Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden</em> was and is a Dutch-Belgian project. Belgian, though in fact only Flemish, historians have edited and authored contributions. The share from the South has always been smaller than that from the North. Via a generally balanced composition of the editorial board and initiatives, such as comparatively structured special issues and forums, the journal aimed to restore the balance. Since the journal, especially in the South, was closely affiliated with university history departments, those of the universities of Ghent and Leuven in particular, the evolutions of this Belgian share therefore reflect general shifts in academia. Expansion of research financing brought about accretion, rejuvenation and feminisation of the stock of authors and editors alike. Other developments in historical scholarship from the past half century, such as the appearance of new journals and internationalisation of research, had an impact on the positioning of the journal and consequently on Flemish contributions and their authors as well.</p> Marc Boone Tom Verschaffel Copyright (c) 2021 Marc Boone, Tom Verschaffel https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-05 2021-07-05 136 2 24 41 10.51769/bmgn-lchr.9781 From the Editors – Editorial https://ojstest.minions.amsterdam/article/view/10022 Dirk Jan Wolffram Copyright (c) 2021 Dirk Jan Wolffram https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-05 2021-07-05 136 2 1 5 10.51769/bmgn-lchr.10022 De Tweede Wereldoorlog in de Lage Landen https://ojstest.minions.amsterdam/article/view/9818 <p>De evaluatie van vijftig jaren kopij over de Tweede Wereldoorlog in de BMGN – <em>Low Countries Historical Review</em> (BMGN) levert een rijk maar eenzijdig beeld op. Vooral het feit dat de Belgisch-Nederlandse uitwisseling nooit echt van de grond kwam, mag gezien het oorspronkelijke doel van de BMGN een gemiste kans worden genoemd. Helemaal onlogisch is het echter niet: de Belgische en Nederlandse WOII-geschiedschrijving kenden uiteenlopende nationale ontwikkelingen. Zeker de paradigmatische kaders ontwikkelden zich anders en hadden uiteindelijk zelfs tegengestelde effecten: van een situatie van scherpe polarisering in Nederland tot makke consensus in België. Dat maakt een Belgisch-Nederlands gesprek niet vanzelfsprekend. We bedoelen misschien ongeveer hetzelfde met het begrip ‘accommodatie’, maar de specifieke ladingen die dat begrip heeft gekregen, zijn intussen helemaal anders. De concrete voorwaarden creëren voor een Belgisch-Nederlandse uitwisseling binnen dit onderzoeksveld blijft dus een werf, ook voor de BMGN. Deze interactie zou beide nationale historiografische tradities wellicht verrijken. <br /><br />The evaluation of fifty years of copy about World War II in the BMGN – <em>Low Countries Historical Review</em> (BMGN) yields a rich but one-sided impression. That the Belgian-Dutch exchange never truly got under way may, given the original goal of the BMGN, be considered a missed opportunity. All the same, this is not entirely illogical: Belgian and Dutch WWII historiography followed divergent national trajectories. Especially the paradigmatic contours emerged differently and ultimately even brought about contradictory effects, from deep polarisation in the Netherlands to meek consensus in Belgium. This does not make a Belgian-Dutch dialogue selfevident. We possibly may use the concept ‘accommodation’ with a similar meaning, but the specific connotations that the concept has acquired are by now entirely different. Bringing about the concrete conditions for a Belgian-Dutch exchange within this research field is therefore an ongoing project, even for the BMGN. Such interaction would surely enrich both national historiographic traditions.</p> Nico Wouters Copyright (c) 2021 Nico Wouters https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-05 2021-07-05 136 2 52 66 10.51769/bmgn-lchr.9818 How Generations Matter https://ojstest.minions.amsterdam/article/view/9942 <p>Generations matter in historiography, and this is certainly the case when it concerns the enduring process of decolonisation. This forum contribution discusses how different generations published about colonialism, imperialism and decolonisation in BMGN – <em>Low Countries Historical Review</em> since 1970. It raises questions about contrasts and continuities in research practices between the older generation of historians with first-hand experience with colonialism, and subsequent generations. Writing the history of colonialism intersects with debates about decolonisation, including what we characterise as de-imperialisation, namely decentring Europe, in history writing. Examining the content of BMGN allows us to trace this development, even though the subject of colonialism, imperialism and decolonisation did not feature prominently in BMGN over the past five decades. However, in terms of historiography, the articles do show significant trends, such as changes in source criticism, in the international scope of the historical debate, and in conceptual approaches. We observe how a growing interest in the colonial past beyond the discipline of history as such has influenced perceptions among historians of colonial violence, in its physical, socio-cultural and epistemic forms. Despite its lapses, the increasing number of articles on colonialism and decolonisation published in BMGN since 2006 show that for the current generation of historians, colonialism and decolonisation have become an integral part of history writing in the Netherlands and Belgium.<br /><br />In de historiografie spelen generaties een rol, en dit is zeker het geval inzake het langdurige proces van dekolonisatie. In deze forumbijdrage bespreken wij de artikelen die opeenvolgende generaties sinds 1970 over kolonialisme, imperialisme en dekolonisatie in BMGN – <em>Low Countries Historical Review</em> publiceerden. Deze bijdrage gaat over verschillen en continuïteiten in de onderzoekspraktijken tussen de oudere generatie historici die het kolonialisme zelf nog meemaakten, en de daaropvolgende generaties. De geschiedschrijving van het koloniale verleden is verweven met debatten over dekolonisatie; dat houdt ook het idee van ‘deimperialisatie’ in, oftewel het bevorderen van een geschiedschrijving waarin Europa niet in het centrum staat. Door de inhoud van de BMGN onder de loep te nemen kunnen we deze ontwikkelingen enigszins volgen, ook al figureerde de thematiek van kolonialisme, imperialisme en dekolonisatie bepaald niet prominent in de BMGN van de voorbije vijf decennia. Qua historiografie laten de artikelen echter wel degelijk veelzeggende trends zien, zoals veranderingen op het vlak van bronnenkritiek, van de internationale reikwijdte van het debat en met betrekking tot de gekozen conceptuele benaderingen. We zien bijvoorbeeld dat een toenemende belangstelling voor het koloniale verleden, ook buiten de geschiedwetenschap zelf, de perceptie heeft beïnvloed van historici ten aanzien van koloniaal geweld – zowel in diens fysieke, socio-culturele als in zijn kennistheoretische vorm. Ondanks allerlei lacunes, laat het groeiende aantal publicaties in de BMGN sinds 2006 over kolonialisme en dekolonisatie zien dat deze thematiek voor de huidige generatie historici een integraal onderdeel is geworden van de geschiedschrijving in Nederland en België.</p> Agus Suwignyo Alicia Schrikker Susan Legêne Copyright (c) 2021 Agus Suwignyo, Alicia Schrikker, Susan Legêne https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-05 2021-07-05 136 2 68 85 10.51769/bmgn-lchr.9942 De BMGN en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1813-1840) https://ojstest.minions.amsterdam/article/view/9896 <p>In dit artikel wordt nagegaan welke bijdrage de jubilerende BMGN leverde aan de geschiedschrijving over het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (VKN), en dus aan het onderzoek over het samengaan van Noord en Zuid tussen 1815 en 1830 en de scheiding van 1830-1839. In vergelijking met andere periodes en thema’s is de oogst vrij mager, ook al is dit een onderwerp dat zonder meer thuishoort in een tijdschrift met een Nederlands-Vlaamse redactie. Maar in Nederland noch in België is de studie van het VKN een bijzonder geliefd onderwerp. Wanneer na 1945 de contemporaine geschiedenis in beide landen doorbreekt, en zeker na 1970, komt dit onderwerp wel meer aan de orde, ook in de BMGN. Onder invloed van de <em>nouvelle histoire</em> komt er meer ruimte voor zakelijke, kritische en demystifiërende benaderingen, die zowel Nederlandse als Vlaamse historici op de geschiedenis van het VKN toepassen. De herdenking van 150 jaar België zwengelt vanaf 1980 de samenwerking tussen de historici van beide landen aan. De economische geschiedenis van het VKN wordt zelfs het onderwerp van meerdere discussiefora in BMGN. Maar ook het politieke bestel en de kerk-staat relatie worden er vernieuwend benaderd, en dit geldt eveneens voor de onderwijsgeschiedenis, het weldadigheidsbeleid en de rol van de leidende elites. Vanaf de jaren 1990 krijgen cultuurhistorische benaderingen en processen van natievorming volop aandacht, terwijl 200 jaar VKN een boost in de historiografie veroorzaakt. Kortom, zonder te willen beweren dat de BMGN de geschiedenis van het VKN tussen 1814 en 1839 in al haar aspecten onderzoekt, zijn de bijdragen, recensies en discussiedossiers van het tijdschrift onontbeerlijk voor elke geschiedschrijver van het VKN.<br /><br />This article examines how the BMGN, now celebrating its jubilee, has contributed to the historiography of the United Kingdom of the Netherlands (VKN) and consequently to research on the convergence between North and South from 1815 to 1830 and their separation of 1830-1839. Compared with what is available on other periods and themes, the material here is far from plentiful, even though this subject certainly belongs in a journal with a Dutch-Flemish editorial board. Neither in the Netherlands nor in Belgium, however, do studies devoted to the VKN abound. After 1945, with the rise of contemporary history in the two countries, and certainly after 1970, this subject surfaces more frequently, including in the BMGN. Influenced by the <em>nouvelle histoire</em>, interest among Dutch and Flemish historians in the history of the VKN has become more straightforward, discerning and demystifying. From 1980 the celebration of 150 years of Belgium as an independent country has been inspiring joint efforts between historians from the two countries. The economic history of the VKN is even highlighted in several discussions in the BMGN. The political system and the churchstate relationship are considered from a similarly innovative perspective, as is the history of education, policy on charitable endeavours and the role of the leading elites. From the 1990s cultural-historical approaches and nation-building processes have been receiving extensive consideration, while the bicentennial anniversary of the VKN gives historiography a boost. Without claiming that the BMGNembodies research on all aspects of the history of the VKN between 1814 and 1839, the contributions, book reviews and discussion sections of the journal are indispensable for every historian of the VKN.</p> Els Witte Copyright (c) 2021 Els Witte https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-05 2021-07-05 136 2 86 100 10.51769/bmgn-lchr.9896 De BMGN en de kennisgeschiedenis https://ojstest.minions.amsterdam/article/view/9895 <p>Kennisgeschiedenis is in de BMGN nu beter vertegenwoordigd dan dertig jaar geleden. Dat betekent niet dat de toenadering tussen kennisgeschiedenis en algemene geschiedenis in dit tijdschrift al volledig is geslaagd, en evenmin dat alle beschikbare kansen zijn benut. Kennisgeschiedenis is in de BMGN geen <em>mainstream</em> geworden, zo wordt in deze bijdrage betoogd, en de toenadering komt tot nu toe vooral van één kant. De mogelijkheden voor kennishistorisch onderzoek over nationale grenzen heen worden bovendien maar mondjesmaat verkend. De meeste artikelen blijven immers tot één helft van de Lage Landen beperkt. Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt geïllustreerd welke interessante connecties en belangwekkende vergelijkingen tussen Noord en Zuid zouden kunnen worden onderzocht. De BMGN zou dus voor de kennisgeschiedenis meer kunnen betekenen dan zij in de afgelopen halve eeuw heeft gedaan. <br /><br />History of knowledge is better represented at the BMGN nowadays than it was thirty years ago. This does not mean that a complete rapprochement between history of knowledge and general history has been accomplished in this journal, nor have all available opportunities been explored. History of knowledge has not become a mainstream school of thought in the BMGN, as is argued in this contribution, and to date the effort at rapprochement has been largely one-sided. Moreover, opportunities for research on history of knowledge beyond national borders are explored in very limited measure. After all, most articles continue to address only one half of the Low Countries. Various examples are presented here to illustrate which interesting connections and impressive comparisons could be examined between North and South. The BMGN could thus have done more to promote history of knowledge than it has in the past half century.</p> Karel Davids Copyright (c) 2021 Karel Davids https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-05 2021-07-05 136 2 102 111 10.51769/bmgn-lchr.9895 Religie in BMGN: heilig en profaan https://ojstest.minions.amsterdam/article/view/9891 <p>BMGN heeft inzake onderzoek en disseminatie van het thema religie een rol van betekenis gespeeld. Die rol nam BMGN veeleer impliciet op, zelden expliciet. Religie stond niet centraal in de redactionele missie, maar was inhoudelijk wel degelijk aanwezig en bij momenten ook heel zichtbaar. Het tijdschrift verbond niet alleen historici, het verbond ook onderzoek van historici en van andere menswetenschappers uit Nederland en Vlaanderen rond het thema religie en stimuleerde op velerlei wijzen de verspreiding van methodologische vernieuwingen en innovatieve inzichten. Jammer genoeg heeft BMGN religie of religiegeschiedenis nooit expliciet geproblematiseerd. Naast een meer klassieke benadering van religie (de werking van de geïnstitutionaliseerde religies of kerken) lag de focus op de rol van religie in het politieke en sociaal-maatschappelijke leven, maar ook in culturele evoluties (identiteitsopbouw of identiteitsconstructies). BMGN dreef veeleer mee met de ontwikkelingen in de religiegeschiedenis, het was geen trendsetter. In deze vaststelling schuilt een uitdaging voor de volgende tien jaar. Bij een feestnummer hoort een wens: religie mag en kan, als inherent onderdeel van de cultuurgeschiedenis, een explicieter onderdeel worden van BMGN. <br /><br />The BMGN has been of great significance in researching and disseminating religion as a theme. The journal tended to assume this role implicitly but rarely did so explicitly. Religion was not pivotal in the editorial mission but indeed present in substance and at times very visible as well. In addition to connecting historians, the journal brought together research by historians, and by extension other scholars of the humanities, from the Netherlands and Flanders in relation to the theme of religion, and encouraged dissemination of methodological innovations and innovative insights in many ways. Unfortunately, the BMGN has never explicitly addressed religion or the history of religion. Aside from a more conventional approach to religion (the effect of institutionalised religions or churches), the main focus was the role of religion in politics and society, as well as in cultural transitions (identity constructions). The BMGN tended to go along with developments in the history of religion and was not a trend setter. This observation embodies a challenge for the decade that lies ahead. A festive issue includes a wish: religion is permissible and acceptable, as an inherent part of cultural history, as a more explicit part of the BMGN.</p> Jan De Maeyer Copyright (c) 2021 Jan De Maeyer https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-05 2021-07-05 136 2 112 122 10.51769/bmgn-lchr.9891 50 jaar Tachtig Jaar Oorlog in de BMGN https://ojstest.minions.amsterdam/article/view/9893 <p>De BMGN is het wetenschappelijke tijdschrift bij uitstek voor de studie van de Nederlandse Opstand. Deze bijdrage neemt deze algemene vaststelling als uitgangspunt en brengt door een kwantitatieve analyse een aantal ontwikkelingen scherper in beeld. Het bekijkt de chronologische ontwikkelingen in het aantal bijdragen over de Opstand en neemt daarbij ook de taal van de bijdragen en de nationaliteit van de auteurs mee in de analyse. Tot slot wordt ook de geografische invalshoek van de bijdragen bestudeerd. Op basis van die analyse kan worden vastgesteld dat nieuwe vraagstellingen rond 1990 het Opstandsonderzoek hebben verbreed. Een aantal recente NWO Vici-projecten heeft voor een definitieve omslag gezorgd. De vraag is of het onderzoek over de Opstand, zoals het aan bod komt in de BMGN, ook internationaler is geworden en vooral, wat dat dan precies mag betekenen.<br /><br />The BMGN is the scholarly journal par excellence for studying the Dutch Revolt. This contribution is founded on this general observation and uses quantitative analysis to highlight several developments. It examines the chronological changes in the number of contributions about the Revolt, analysing the language of the contributions and nationality of the authors in the process. Finally, the geographical perspective of the contributions is examined. Based on that analysis, it can be concluded that the scope of new research questions addressing the Revolt clearly broadened around 1990. Several recent NWO Vici projects made for a definitive change in this respect. The question is whether research about the Revolt, as covered in the BMGN, has also become more international, and, especially, what this exactly entails.</p> Anne-Laure Van Bruaene Copyright (c) 2021 Anne-Laure Van Bruaene https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-05 2021-07-05 136 2 124 134 10.51769/bmgn-lchr.9893 De BMGN als platform voor vernieuwing van de politieke geschiedenis https://ojstest.minions.amsterdam/article/view/9887 <p>De politieke geschiedenis van Nederland en België zoals bestudeerd in de BMGN had verschillende gezichten. Aanvankelijk domineerde een zekere traditionele geschiedschrijving over beide landen, die als een steeds dunner wordende rode draad door de inhoud van de afgelopen vijftig jaar loopt. Vanaf het midden van de jaren tachtig verschoof de nadruk naar de geschiedschrijving over de Nederlandse politiek, en ontwikkelde de BMGN zich tot platform voor de vernieuwing van de politieke geschiedenis van de moderne tijd. Deze politieke-cultuurbenadering manifesteerde zich vanaf het midden van de jaren negentig in een aantal baanbrekende artikelen en bracht ook de moderne Belgische politieke geschiedenis opnieuw onder de aandacht. In het afgelopen decennium ontpopte de BMGN zich tot podium voor een jonge generatie politieke historici. <br /><br />Studies of the political history of the Netherlands and Belgium as examined in the BMGN had various manifestations. Initially a somewhat traditional historiography about the two countries dominated, surfacing in the content of the past fifty years, albeit progressively less pronounced. From the mid 1980s the focus shifted to the historiography of Dutch politics, and the BMGN evolved into a platform for innovating political history writing of the modern period. This political-cultural approach manifested from the mid 1990s in several pioneering articles and restored interest in modern Belgian political history. In the past decade the BMGN has become a platform for a young generation of political historians.</p> Dirk Jan Wolffram Copyright (c) 2021 Dirk Jan Wolffram https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-07-05 2021-07-05 136 2 136 149 10.51769/bmgn-lchr.9887